Bouwupdate IKC Middelsee Leeuwarden

Bouwupdate IKC Middelsee Leeuwarden

De nieuwbouw van IKC Middelsee in Leeuwarden is in volle gang en begint vorm te krijgen!