Oops...
Slider with alias expertises not found.

ONTWIKKELING

Bij Ontwikkeling helpen wij u bij het SMART maken van uw ‘wilde idee en/of wensen’.

Wij ontwerpen vanuit de visie Mens-Gebied-Gebouw, integratie van deze onderdelen is meerwaarde creëren

Tineke Wijbenga ‘Directeur’

DRIE OPBOUWENDE NIVEAUS

Onze benadering begint bij uw wensen, het ‘hart’ of de ‘roos’ van visie; de Mens/ Organisatieontwikkeling. Dat begint meestal bij de vraag waarom? Welke ambitie, welk idee, welke stip op de horizon wilt u bereiken? Wat is de doelstelling achter het idee? Wanneer u die nog niet helder heeft, helpen wij u in één of twee gesprekken tot een korte heldere projectdoelstelling te komen. Vervolgens gaan we die doelstelling SMART maken. Wij doen dat door kritisch vragen te stellen over functionele eisen (PvE), het ambitieniveau, en het beschikbare budget.

Na Mens is het tweede niveau de Gebiedsontwikkeling. Door middel van een Quick Scan brengen wij vooraf zoveel mogelijk locatie specifieke zaken in beeld. Op basis van Mens en Gebied kunnen we gezamenlijk met u de risico’s en kansen voor de realisatie van het Gebouw in beeld brengen. Dit kan u veel tijd, geld, en ergernis tijdens het proces schelen!

Op derde niveau, de Gebouwontwikkeling, helpen wij u met het vastleggen van de uitgangspunten en kaders voor het verdere ontwerp en realisatietraject.

Samen met u kunnen we de projectuitgangspunten vastleggen in een startdocument, de Projectdefinitie. Daarin definiëren we onder andere het beschikbare budget (Geld), de wijze waarop we de projectorganisatie willen inrichten (Organisatie), de tijd die we verwachten nodig te hebben voor ontwerp en realisatie (Tijd), de informatie die per fase geleverd moet worden en wat we met wie communiceren (Informatie), én de gewenste kwaliteit van het eindresultaat (Kwaliteit). We kunnen in de projectdefinitie ook de beheersmaatregelen uit de risicosessie opnemen (Risico’s). Bij elkaar zijn dat de GROTIK aspecten die we gedurende het project managen.  Daarnaast adviseren wij u in een vroeg stadium over het onderdeel ‘Vergunningen’, en gedurende het proces managen we de voortgang en status.

De wijze waarop we het proces inrichten, en welke fasen we daarin doorlopen verschilt per opdrachtgever en project.

Wanneer u als opdrachtgever toch liever zaken wat concreter wil zien, of wanneer het een complexe opgave betreft, kunnen wij voor u een Schetsontwerp of Structuurontwerp (SO) maken. In het SO komen alle van belang zijnde zaken aan bod, en geven wij richting aan de mogelijke invulling van uw wensen. We kiezen ervoor om eerst een goede functionele oplossing te bedenken ondersteund met enkele referentiebeelden en schetsen. Het SO is uitermate geschikt om bijvoorbeeld in een vroege fase met een gemeente of andere stakeholders in overleg te gaan.

Uw aanspreekpunt tijdens de Ontwikkelingsfase is de directie van WTAA. Ontwikkeling behelst de STB-fasen IH, PD en SO.

 • IH – Initiatief / Haalbaarheid

  Het doel van de Initiatief / Haalbaarheid is het inventariseren en analyseren van een huisvestingsbehoefte of marktvraag en het onderzoeken van de haalbaarheid van een project om in die behoefte of marktvraag te voldoen.

 • PD – Projectdefinitie

  Het doel van de Projectdefinitie is het inventariseren en vastleggen van de ambities, eisen, wensen, verwachtingen en voorwaarden van de opdrachtgever en toekomstige gebruikers, dat op basis daarvan een ontwerpproces kan worden gestart.

 • SO – Structuurontwerp

  Het doel van het Structuurontwerp is het ontwikkelen van een globale voorstelling van het project, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de oplossingen op stedenbouwkundige schaal en van de hoofdvorm en hoofdindeling van de bebouwing.

Inventaris van de risico’s in een vroeg stadium reduceert de faalkosten.

Albrecht Wijbenga ‘Directeur/ Architect’

ONTWERP

Bij Ontwerp vertalen wij uw wensen naar werkelijke ruimtes die u bij ons kunt komen beleven in VR.

VAN 2D NAAR 3D

In deze fase gaan we echt vormgeven, we vertalen uw wensen naar beleving en techniek; architectuur en bouwkunde. Ook bij Ontwerp beginnen we bij de Mensbeleving. Wat willen we zien, voelen, horen, ruiken en proeven. We doen dit door het ontwerp als een soort Guest Journey te doorlopen. We kijken daarbij naar kwaliteit van ruimte en hoe we de technische zaken zo vormgeven dat het aansluit bij het beoogde gebruik. Naar mate het ontwerp vordert komt er steeds meer nadruk op de materialisatie, detaillering en techniek te liggen. Door onze flexibele ontwerpwerkwijze in 3D houden we het eindresultaat scherp voor ogen, zowel in Tijd, Geld, als ook Kwaliteit (beleving). Door die basiswaarden te borgen, integreren we mens en techniek, en maken we het ontwerpproces tot een feestje!

Uw aanspreekpunt tijdens de Ontwerpfase zal de projectarchitect zijn. Ontwerp behelst de fasen VO, DO en AO.

 • VO – Voorontwerp

  Het doel van het Voorontwerp (VO) is het ontwerpen van een globale voorstelling van het bouwwerk, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de situering, de functionele en ruimtelijke opbouw, bestemmingen, gebruiksvoorzieningen, en de architectonische verschijningsvorm en de integratie van constructieve en installatietechnische aspecten.

 • DO – Definitief Ontwerp

  Het doel van het Definitief Ontwerp (DO) is het ontwerpen van een gedetailleerde voorstelling van het bouwwerk, zodanig dat deze een goed beeld geeft van de verschijningsvorm, de interne en externe structuur, het materiaalgebruik, de afwerking en detaillering, de constructieve opbouwen aard en capaciteit van de installaties.

 • AO – Aanvraag omgevingsvergunning

  Het doel van de Aanvraag Omgevingsvergunning is het gereed maken van alle aanvullende benodigde stukken ten behoeve van een reguliere aanvraag, activiteit bouwen. Tevens kan deze fase gebruikt worden om de laatste opmerkingen uit het DO te verwerken zodat er geen tegenstrijdigheden tussen de documenten van de diverse adviseurs aanwezig is.

BOUWVOORBEREIDING

Bij bouwvoorbereiding wordt uw ontwerp technisch compleet en integraal uitgewerkt die in lijn is met de gekozen uitgangspunten (de visie | beleving waar het om gaat).

Alle intelligentie zit in 1 model, clashes vinden plaats achter je bureau en niet meer op de bouw

Martin van der Meulen ‘BIM bouwkundige’

TITEL

Realisatie  voorbereiding betreft de integrale uitwerking van het ontwerp. Een consistente uitwerking is van belang om de ambitie te halen, en duidelijk naar anderen over te dragen. Ten eerste ten behoeve van een goede prijs- en contractvorming met de aannemer. De uitgewerkte tekeningen en overige documenten geven duidelijk aan wat, hoeveel en van welke kwaliteit geleverd moet worden. Op basis van heldere uitgewerkte technische tekeningen en berekeningen  kan de aannemer een goed bouwkostencalculatie, en dus goede prijs maken. U weet wat u wilt, en de aannemer weet wat hij moet maken. Ten tweede ten behoeve van de controle in het werk. Wordt er inderdaad wel geleverd wat er afgesproken is? Zonder deze tekeningen is goede directievoering / toezicht niet mogelijk. Na contracteren van de uitvoerende partijen worden de tekeningen uitgewerkt naar werktekeningniveau, zodat deze als leidraad dienen voor de werkvoorbereider en uitvoerder. De tekeningen worden technisch dieper uitgewerkt en van volledige maatvoering voorzien. Er worden extra details uitgewerkt zodat alles duidelijk is hoe het gemaakt moet worden, nog voor de bouw start. Deze tekeningen dienen ook om de tekeningen van de leveranciers/derden te controleren. Wij kunnen deze controle namens opdrachtgever verzorgen.

Uw aanspreekpunt tijdens de bouwvoorbereidingsfase zal de projectleider of bouwtechnisch ontwerper zijn.  Bouwvoorbereiding behelst de fasen TO, PC en UO.

 • TO – Technisch ontwerp

  Het doel van het Technisch Ontwerp is het zodanig – in technische zin – uitwerken en specificeren van het bouwwerk in al zijn facetten, dat op basis daarvan definitieve prijsvorming kan plaatsvinden.

 • PC – Prijs- en Contractvorming

  Het doel van de Prijs- en Contractvorming is het selecteren en contracteren van een ‘aanbiedende partij’ voor de uitvoering van het project. (in deze opzet als traditionele contractvorm, maar P&C kan ook ingezet worden bij Geïntegreerde Contractvormen als Bouwteam, Turn-Key, etc. Tijdens de Projectdefinitie adviseren wij over u de beste contractvorm voor het project)

 • UO – Uitvoering gereed ontwerp

  Het doel van het Uitvoering gereed Ontwerp is het zodanig uitwerken van het ontwerp, dat aan de hand daarvan de productie van bouw- en installatiecomponenten, alsook de daadwerkelijke uitvoering en assemblage op de bouwplaats kan plaatsvinden.

In 27 weken een schoolgebouw van 3 verdiepingen voor 600 leerlingen neerzetten, inclusief sporthal kan alleen door het uiterst efficiënte BIM.

Naam ‘Directeur’

REALISATIE

Bij Realisatie – uitvoering wordt tijdens de bouw structureel en incidenteel controle uitgevoerd om voor u de gewenste kwaliteit te waarborgen.

MANAGEN OP LOCATIE

Gedurende het uitvoeringstraject wordt op de bouwplaats technische en esthetische controle uitgevoerd, en er wordt verslag gelegd van de voortgang zowel financieel, in tijd als kwaliteit en veiligheid in de bouwverslagen. Middels onze software ziet u exact de voortgang per bezoek en kan u de status nalezen. Simpel gezegd: u blijft als opdrachtgever in regie, maar wij nemen u de dagelijkse zorgen uit handen tijdens de uitvoering.

Voorafgaand aan de oplevering doen wij een vooropname zodat u niet onnodig belast wordt. Zodra het voldoende is om de bouw te kunnen opleveren wordt de eindoplevering ingepland. Samen met u en de uitvoerende partij lopen we door het gehele gebouw en noteren alle punten. Dit is van belang omdat het Proces Verbaal van Oplevering (PVO) een officieel document is waarna het gebouw uw verantwoordelijkheid is. Alleen de genoteerde punten vallen onder de verantwoordelijkheid van de aannemer om die binnen de afgesproken termijn af te ronden. Wij zorgen ervoor dat uitvoerende partijen de afspraken nakomen, en geven advies in de financiële en contractuele afronding. Wij zijn een deskundig adviseur voor u in dit traject zodat u nooit alleen staat.

Uw aanspreekpunt tijdens de Realisatiefase zal de directievoerder of toezichthouder  zijn. Realisatie Uitvoering behelst de fasen UD.

 • UD – Uitvoering – Directievoering

  Het doel van directievoering is het namens opdrachtgever begeleiden van en toezien op de uitvoering van het werk.

  –          Voeren van directie

  –          Houden van toezicht conform contractstukken

GEBRUIK

Tekst

Het ziet er heel goed uit. Daar wordt je wel enthousiast van.

Martin van der Meulen ‘BIM bouwkundige’

TITEL

Realisatie  voorbereiding betreft de integrale uitwerking van het ontwerp. Een consistente uitwerking is van belang om de ambitie te halen, en duidelijk naar anderen over te dragen. Ten eerste ten behoeve van een goede prijs- en contractvorming met de aannemer. De uitgewerkte tekeningen en overige documenten geven duidelijk aan wat, hoeveel en van welke kwaliteit geleverd moet worden. Op basis van heldere uitgewerkte technische tekeningen en berekeningen  kan de aannemer een goed bouwkostencalculatie, en dus goede prijs maken. U weet wat u wilt, en de aannemer weet wat hij moet maken. Ten tweede ten behoeve van de controle in het werk. Wordt er inderdaad wel geleverd wat er afgesproken is? Zonder deze tekeningen is goede directievoering / toezicht niet mogelijk. Na contracteren van de uitvoerende partijen worden de tekeningen uitgewerkt naar werktekeningniveau, zodat deze als leidraad dienen voor de werkvoorbereider en uitvoerder. De tekeningen worden technisch dieper uitgewerkt en van volledige maatvoering voorzien. Er worden extra details uitgewerkt zodat alles duidelijk is hoe het gemaakt moet worden, nog voor de bouw start. Deze tekeningen dienen ook om de tekeningen van de leveranciers/derden te controleren. Wij kunnen deze controle namens opdrachtgever verzorgen.

Uw aanspreekpunt tijdens de bouwvoorbereidingsfase zal de projectleider of bouwtechnisch ontwerper zijn.  Bouwvoorbereiding behelst de fasen TO, PC en UO.

 • GE – Gebruik/ Exploitatie

  Het doel van Gebruik/ Exploitatie is het ondersteunen van de opdrachtgever c.q. eigenaar en gebruikers bij het gebruik, het onderhoud en de exploitatie c.q. het facility management van de huisvesting

Menu